Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

olc
19:58
2735 a092
Reposted fromlaters laters via0 0

January 16 2020

olc
22:35
9826 439e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
olc
22:35
[..] wiedział doskonale, że przez długie lata będzie to słyszał. O ile ich znajomość przetrwa tak długo – właściwie trudno było przesądzić. Czasem wydawało mu się, że w jakiś sposób są na siebie skazani, innym razem miał wrażenie, że jedno niefortunne słowo może sprawić, że wszystko posypie się na dobre. Być może dlatego czerpali tyle zadowolenia z tej relacji. Niepewność była pociągająca dla obu stron.
— Remigiusz Mróz "Immunitet"
Reposted fromultrafioletowa ultrafioletowa viagabrielle gabrielle
olc
22:33
8481 464c 500
22:32
3645 94ee 500
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viakomplikacja komplikacja
olc
22:32
olc
22:31
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viatake-care take-care
olc
22:31
9274 d070
Reposted fromla-lu la-lu viatake-care take-care
olc
22:31
olc
22:30
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapure-bliss pure-bliss
olc
22:29
olc
22:28
last forest light
olc
22:28
8612 c415
Masculin Féminin (1966)
Reposted frompanimruk panimruk viailovemovies ilovemovies
olc
22:28
4491 c0b0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaiblameyou iblameyou
olc
22:28
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaiblameyou iblameyou
olc
22:26
3512 6e87 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
olc
22:26
olc
22:26
olc
22:25
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
olc
22:24
8193 3836 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaplants plants
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl