Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

olc
19:22
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
olc
19:16
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
olc
19:12
olc
18:58
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
olc
18:58
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
olc
18:57
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
olc
19:22
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
olc
19:16
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
olc
19:12
olc
18:58
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
olc
18:58
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
olc
19:22
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
olc
19:16
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
olc
19:12
olc
18:58
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
olc
19:22
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
olc
19:16
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
olc
19:12
olc
19:22
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
olc
19:16
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl